AFTALER FOR BYGGERIET - AB'erne
De regler, der gælder for byggeri, reguleres som udgangspunkt udelukkende af de aftaler, parterne, bygherre / forbruger og entreprenør / håndværker, indgår med hinanden. Det er derfor utroligt vigtigt, at aftaler er afstemt, tilstrækkeligt grundige og dokumenteret, hvis der opstår uenighed om aftaler og ansvar. Retslige afgørelser om tvister i byggeri sker således på baggrund af de dokumenterede aftaler og, hvis disse er mangelfulde, på baggrund af særlige entrepriseretlige forhold og præcedens, der er uddraget ved domsafsigelser. 

AB 92, ABT 93 og AB-Forbruger udgør 3 forskellige standardaftaledokumenter, der regulerer retsforholdet mellem parter, der indgår aftale om et byggeprojekt, og vælger at bruge en af "AB'erne" som grundlag for aftalen om byggeprojektet. Der er tale om standardaftalesæt, forhandlet mellem byggeriets parter, en række offentlige myndigheder og organisationer.


AB92. Alm. betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder.
Beskriver og regulerer forholdet imellem bygherre og entreprenør/håndværkere og fastlægger principperne for aftaleforholdet ved en given opgave. AB92 er udarbejdet i fællesskab ml. en lang række af byggeriets parter, både på entreprenør- og bygherreside (samt tidligere Boligministeret).

AB92 bruges når bygherre med rådgiver har udarbejdet projekt, til at entreprenører kan opnå tilstrækkeligt grundlag  til at prissætte og stå for udførelse af byggearbejdet i hoved- eller fagentreprise.

Regelsættet har for længst opnået status som "byggeriets bibel". Det omhandler altså ikke bare tvisters afklaring, men også retningslinier ved mange typiske procedurer i forbindelse med et byggeris udførelse og gennemførelse.I regelsættet beskrives Aftalegrundlaget, Sikkerhedsstillelse og Forsikring, Entreprisens udførelse, Bygherrens betalingsforpligtelse, Tidsfristforlængelse og Forsinkelse, Arbejdets levering, Mangler ved arbejdet, 1- og 5 års gennemgang samt Særligt om ophævelse og tvister. Det kan synes omfattende ved mindre byggearbejder....

ABT93. Alm. betingelser for totalentreprise.
Beskriver og regulerer forholdet imellem bygherre og totalentreprenør, hvor entreprenør, ud over at forestå udførelse af byggeriet, også påtager sig rådgiverdelen med den væsentligste del af projektets udvikling, med myndighedsbehandling, projektering, tegninger og beskrivelse, forud for selve byggeriet. Modellen er typisk for f.eks. typehusleverandører.

AB Forbruger. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere.
Beskriver og regulerer forholdet mellem forbruger og håndværker. Aftalen bygger på at Entreprenør/Håndværker indgår som led i sit erhverv, hvorimod forbrugeren hovedsagelig handler udenfor sit erhverv. Det betyder at forbruger indgår aftalen direkte med entreprenør og ikke via en rådgiver, arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør.


"AB-systemet, revideres i disse år. Der pågår meget grundige arbejder med systemet i et udvalg bestående af repræsentanter for byggeriets centrale aftaleparter.
Det munder ud i, at vi snart har ny AB, ABR og ABT - og at byggeriets parter dermed får et helt nyt grundlag for deres indbyrdes arbejde
Høringen om de nye AB er forventes afsluttet 14/2-18 - og AB´erne forventes endeligt offentliggjort 2/5-18."                    (https://molio.dk/kurser/kursuskategorier/handling/vis/produkter/produkt/ab-18-hvad-er-nyt-ift-ab-92/)